2de UPDATE financiële (steun)maatregelen COVID-19-crisis

Om de financiële gevolgen van de COVID-19-crisis te verzachten worden er dagelijks nieuwe maatregelen getroffen en / of worden de bestaande maatregelen bijgestuurd.

Voor een overzicht van de eerdere maatregelen verwijzen we naar o.m. volgende artikels op onze website:

Dit artikel is enkel een update van de nieuwe maatregelen én van de wijzigingen aan de bestaande maatregelen.

  • Hinderpremie eveneens voor kapperszaken

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 24/03/2020 beslist dat ook de kapperszaken volledig moeten sluiten. Hierdoor komen zij nu eveneens in aanmerking voor de hinderpremie ten bedrage van € 4.000,00, plus de bijkomende sluitingspremies tbv. € 160,00 per verplichte sluitingsdag na 06/04/2020.

  • Aanvraagprocedure hinderpremie

Vanaf vrijdag 27/03/2020 kan u de applicatie om deze premie aan te vragen, online raadplegen op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/hoe-vraag-je-de-corona-hinderpremie-aan.
De aanvraag moet ten laatste 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode online worden ingediend (dus – rekening houdend met de duurtijd van de huidige maatregelen – voorlopig voor 05/05/2020. Indien de maatregelen worden verlengd, zal deze datum vanzelfsprekend eveneens opschuiven): indien aan alle voorwaarden werd voldaan zal de premie binnen de 14 dagen na de aanvraag worden uitbetaald.

  • Uitbreiding overbruggingsrecht zelfstandigen

Bij Wet dd. 23 maart 2020 werd het overbruggingsrecht wettelijk vastgelegd. Daardoor heeft een zelfstandige, die naar aanleiding van de COVID-19-crisis gedurende een termijn van minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen zijn activiteiten moet onderbreken, recht op een maandelijkse uitkering van € 1.291,69, dan wel € 1.614,10 (afhankelijk van de gezinslast),
Dit overbruggingsrecht is inmiddels eveneens van toepassing op zelfstandigen in bijberoep, waarvan de sociale bijdragen gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor de zelfstandigen in hoofdberoep.
Ook zelfstandigen in de zorgsector (o.a. kinesisten, tandartsen, …) kunnen beroep doen op dit overbruggingsrecht.

  • Actualisering van de lijst met essentiële bedrijven

Inmiddels werd ook de lijst met essentiële bedrijven geactualiseerd. U vindt ze terug op https://centredecrise.be/sites/default/files/content/mb_-_23-maart_0.pdf.

  • Maatregelen inzake de agrovoedingssector

We verwachten binnenkort ook financiële steunmaatregelen voor tuin- en landbouwbedrijven die door de COVID-19-crisis schade lijden / hebben geleden.

  • Aanmoedigingspremie voor werknemers wordt uitgebreid

De aanmoedigingspremie (om werknemers aan te moedigen deeltijds te werken en zo ontslagen te vermijden), wordt uitgebreid naar ondernemingen die tussen 01/04/2020 en 30/06/2020 door de crisis een daling van minstens 20% van hun omzet, productie of bestellingen kennen.
Deze premie bedraagt maandelijks tussen de € 68,00 en de € 172,00 (bruto).

  • Vergoeding voor thuiswerk

Ondernemingen kunnen gedurende de COVID-19-crisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk toekennen aan hun werknemers, voor o.a. het gebruik van een bureau in de gezinswoning, het onderhoud en de reiniging ervan het bureau, het méérverbruik inzake elektriciteit, water en verwarming, Deze ‘bureauvergoeding’ bedraagt € 126,94 per maand, en is vrij van belasting en RSZ-bijdragen.
Daarnaast kan tevens een bijkomende vergoeding van maximaal € 40,00 per maand worden toegekend, voor de kosten van een internetaansluiting / -abonnement en / of de kosten van een privécomputer.
Indien u als onderneming zekerheid wenst of deze vergoeding ook voor uw onderneming als ‘terugbetaalde kost eigen aan de werkgever’ beschouwd zal worden, kan u een voorafgaande beslissing (ruling) bij de fiscus aanvragen. Het aanvraagformulier daarvoor is beschikbaar op : https://www.ruling.be/nl/nieuws/aanvraag-thuiswerk-covid-19.

  • Verlenging van de termijnen om aan fiscale verplichtingen inzake erfbelastingen en registratiebelastingen te voldoen

Ook de notariskantoren ondervinden problemen door de lock-down: daardoor moeten heel wat geplande notariële aktes worden uitgesteld en ontstaan er ook problemen om verschillende (fiscale) verplichtingen (tijdig) te vervullen. Dat probleem stelt zich ook voor erf- en registratiebelastingen door de COVID-19-crisis. Daarom voorziet de Vlaamse Belastingdienst een tolerantieperiode van twee maanden, die begint na beëindiging van de periode waarbinnen de verstrengde coronamaatregelen zullen gelden.
Indien de termijn waarbinnen een aangifte van een nalatenschap moet worden ingediend, of een (notariële) akte of geschrift ter registratie moet worden aangeboden, binnen de wettelijk voorziene lock-down periode verstrijkt, dan wordt deze termijn vanzelf verlengd tot (voorlopig) 5 juni 2020 (dat is dus twee maanden na het vooropgesteld einde (5 april) van de huidige coronamaatregelen). Eenzelfde verlenging geldt voor termijnen waaraan u zou moeten voldoen om van een bepaald gunstregime te kunnen genieten (bijv.: om te kunnen genieten van een verlaagd tarief bij de aankoop van een gezinswoning).

—–

De door de overheid genomen maatregelen worden door ons kantoor op de voet gevolgd.

Indien nieuwe maatregelen worden getroffen, dan wel uitbreidingen of wijzigingen worden doorgevoerd, dan houden we u hiervan vanzelfsprekend op de hoogte.