Alarmbelprocedure in corona-tijden

De huidig situatie rond het corona-virus zet de financiële situatie van vele ondernemers onder druk. Bent u bestuurder van een BV (voorheen BVBA) of CV (voorheen CVBA), dan dient u in voorkomend geval tijdig aan de alarmbel te trekken.

De overheid doet in het kader van de corona-crisis bijzonder veel om financiële / fiscale / sociale maatregelen te treffen, maar uzelf dient als bestuurder ook nauwlettend toe te kijken op de financiële gang van zaken in uw vennootschap. Dit ter vermijding van eventuele claims na de corona-crisis. Indien uw BV of CV in financiële problemen is of (op termijn) dreigt te komen, dan dient u als bestuurder eventueel tijdig de zogenaamde alarmbelprocedure toe te passen.

Hieronder treft u een korte samenvatting aan van de nieuwe alarmbelprocedure die vanaf 01/01/2020 ingevolge het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing is op alle bestaande en nieuwe BV’s en CV’s. (Opm.: Voor NV’s geldt een beperkt afwijkende regeling.)

 • Wanneer dient u de procedure toe te passen?

U dient de alarmbelprocedure toe te passen wanneer:

  1. het netto actief van uw vennootschap negatief is of dreigt te worden, en / of
  2. de liquiditeitspositie van uw vennootschap derwijze in gedrang komt dat de vennootschap niet in staat zal zijn om tenminste de komende 12 maanden haar schulden te voldoen.
 •  Op welk ogenblik?

U dient in actie te schieten maximaal binnen de 2 maanden nadat u één van voormelde vaststellingen gedaan hebt. (mogelijk na info accountant)

 • Wat moet u doen?

U dient als bestuurder een bijzonder verslag op te stellen waarin u de algemene vergadering meedeelt welke maatregelen u voorstelt om de continuïteit van uw vennootschap te vrijwaren.

U dient vervolgens de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over dit bijzonder verslag (en eventueel andere agendapunten).

De algemene vergadering kan gemotiveerd beslissen tot:

  1. het verderzetten van de activiteiten eventueel mits bepaalde (sanerings)maatregelen,
  2. het ontbinden of vereffenen van de vennootschap,
  3. het aanvragen van een WCO,
  4. het aanvragen van een faillissement.

Van de bijeenroepen en het houden van deze algemene vergadering worden (best schriftelijke) notulen opgesteld.

 • Aandachtspunten

Het bijzonder verslag MOET gehecht worden aan de notulen van de algemene vergadering. Zo niet is het besluit van de algemene vergadering nietig.

U doet er goed aan niet zomaar een standaard verslag te gebruiken, maar dit verslag aan te passen aan de concrete (financiële) omstandigheden van uw vennootschap,hierin de concrete (sanerings)maatregelen te vermelden en aan te geven waarom deze volgens u aangewezen zijn. U dient er rekening mee te houden dat dit verslag mogelijks achteraf gecontroleerd zal worden door een rechter. Het louter vermelden van het voorstel tot het verderzetten van de activiteiten van de vennootschap, zonder verdere toelichting, kan in sommige gevallen immers gelijkgesteld worden met het niet-naleven van de alarmbelprocedure met alle gevolgen van dien. Als bestuurder bent u verplicht om, op straffe van aansprakelijkheid, een GEDEGEN GEMOTIVEERD bijzonder verslag op te stellen.

 •  Gevolgen:

Indien voormelde alarmprocedure niet correct of tijdig gevolgd wordt, bepaalt de wet zeer duidelijk dat de door derden (bv. leveranciers, banken,..) geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht wordt voort te vloeien uit het ontbreken van de bijeenroeping (van de algemene vergadering). De bestuurders zijn desgevallend persoonlijk aansprakelijk voor deze schade.

 • BESLUIT:

In tijden van deze Corona-crisis is het goed om de financiële toestand van uw vennootschap nauwgezet en kort op te volgen en zo nodig tijdig voormelde procedure toe te passen en hier, in overleg met uw accountant en/of advocaat, de nodige aandacht aan te besteden.

Het volgen van deze procedure zal u vrijwaren voor mogelijk onaangename claims na de corona-crisis ingeval van ernstige financiële problemen binnen uw vennootschap.