Betalingstermijn tussen KMO’s en niet-KMO’s beperkt tot 60 dagen.

Met ingang van 29 april 2020 (voor overeenkomsten gesloten vanaf deze datum) zullen in België bedrijven geen betalingstermijnen van meer dan zestig dagen kunnen overeenkomen indien de schuldeiser een KMO is en de schuldenaar geen KMO.

Door een wijziging van de Belgische wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, mag de betalingstermijn bij een handelstransactie tussen een KMO en een niet-KMO niet langer zijn dan 60 dagen. Een clausule in een overeenkomst die voorziet in een langere betalingstermijn dan 60 dagen, wordt als niet-geschreven beschouwd.

Een KMO is een onderneming die op het ogenblik van het sluiten van de handelstransactie niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • een jaargemiddelde van 50 werknemers;
  • een jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, van 9.000.000 euro;
  • een balanstotaal van 4.500.000 euro.

Indien geen betalingstermijn werd overeengekomen, stelt deze wet nog steeds dat een termijn van 30 dagen geldt, welke 30 dagen ingaan (1) op het ogenblik van ontvangst van een betalingsverzoek / factuur, (2) bij gebreke hieraan, vanaf ontvangst van de goederen of diensten en (3) bij gebreke hieraan, vanaf aanvaarding / controle van de conformiteit van de goederen of diensten.