CHECKLIST Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Wat verandert er vanaf 1 januari 2020 ?

Met het nieuwe jaar voor de boeg treft u hierna een praktische checklist aan, waarmee u nog snel even kan nakijken of uw onderneming reeds volledig voldoet aan de 7 meest relevante wijzigingen die vanaf 01/01/2020 op ons afkomen :

  1. Aanpassen van de benaming rechtsvorm (BV, CV, …) op facturen, website, documenten, algemene voorwaarden, …;
  2. Vermelden van de juiste hoedanigheid : “bestuurder” i.p.v. “zaakvoerder” in BV;
  3. Aanpassen of vernieuwen van het aandelenregister. Thans dienen bijkomend de volgende elementen te worden vermeld :
   • statutaire overdrachtsbeperkingen;
   • de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden, indien daarom verzocht wordt;
   • de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
  4. Nazicht en eventueel aanpassen van het systeem van de vaste vertegenwoordigers (“VV”) van rechtspersoon-bestuurder :
   • VV moet nu steeds een natuurlijk persoon zijn (geen tussenplaatsing van andere vennootschappen meer);
   • VV kan niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in eenzelfde orgaan. Een natuurlijk persoon kan dus maar éénmaal zetelen in een bestuursorgaan;
   • Sanctie bij overtreding = mogelijks ongeldige / vernietigbare beslissingen.
  5. Nieuw: alarmbelprocedure in BV. Toe te passen door  het bestuur indien ofwel netto-actief negatief wordt (= balanstest) ofwel opeisbare schulden op 12 maanden naar verwachting niet betaald kunnen worden (= liquiditeitstest) :
   • Sanctie bij overtreding = aansprakelijkheid bestuurders.
  6. Aangepaste belangenconflictenregeling : Wanneer een bestuurder bij een beslissing een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap :
   • belangenconflicten melden aan medebestuurders (college) of algemene vergadering (indien één bestuurder);
   • notulen of verslag van college of algemene vergadering en opname in jaarverslag;
   • nieuw : geconflicteerde bestuurder mag niet deelnemen aan beraadslaging van college.
  7. Nazicht en eventueel aanpassen van de aandeelhoudersovereenkomsten.

Naast voormelde punten zijn er natuurlijk nog de nieuwe mogelijkheden inzake stemrechten, bestuur, …