Drempels loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2020

Bij loonbeslag kan men niet zomaar het volledige loon in beslag nemen. Ook voor loonoverdracht, dit is de overdracht van loon dewelke afzonderlijk aan uw kredietverstrekker werd toegestaan, is er een beperking. De wetgever voorziet dan ook bepaalde drempels waaronder het loon slechts gedeeltelijk of helemaal niet vatbaar is voor loonbeslag en loonoverdracht. Ook het aantal kinderen ten laste kan een invloed hebben op de berekening van de drempelbedragen. De loonbedragen die vatbaar zijn voor overdracht of beslag worden elk jaar aan het indexcijfer aangepast en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (Artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek).

Vanaf 1 januari 2020 gelden volgende drempels (KB van 9 december 2019 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 13 december 2019).

De inkomsten uitgekeerd ten gevolge van een activiteit als loontrekkende of van gelijkgestelde activiteiten en de inkomsten als zelfstandige kunnen in beslag genomen of overgedragen worden:

Beroepsinkomsten

De vervangingsinkomens kunnen in beslag genomen worden of overgedragen worden :

Vervangingsinkomsten

Kind ten laste

De drempelbedragen met 70 EUR per ‘kind ten laste’ verhoogd worden. Onder ‘kind ten laste’ verstaat men elke persoon (‘kind’)

  • die de volle leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt of valt onder het statuut van verlengde minderjarigheid, en
  • voor wie de titularis van de in beslaggenomen goederen of overgedragen inkomsten ingevolge een verwantschap in eerste graad of in de hoedanigheid van zorgouder, op substantiële wijze voorziet in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding, en
  • waarvan de eigen netto bestaansmiddelen binnen twaalf maanden vóór de aangifte niet hoger zijn dan 3.189 EUR (ingeval van een samenwonende titularis), 4.607 EUR (ingeval van een alleenstaande titularis) of 5.841 EUR (gehandicapt kind).