Arbeids- en sociaalzekerheidsrecht

Werknemers zijn vaak het grootste kapitaal binnen een onderneming. Inkomen uit arbeid is voor velen de belangrijkste bron van inkomen. Het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht is daarom voor bijna iedereen van belang. Arbeidsrelaties zijn in België echter zeer strikt gereglementeerd. Onregelmatigheden, zelfs uit onwetendheid, kunnen zware gevolgen hebben.

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht.

Onze experten bieden begeleiding en adviseren inzake alle mogelijke arbeidsrechtelijke vragen en/of procedures zoals:

 • individuele arbeidsverhoudingen (beëindiging en ontslag, arbeidsduur, loon- en vergoedingsregelingen, ouderschapsverlof, tijdskrediet, arbeidskaart en -vergunning, handelsvertegenwoordiging, studentenarbeid, …)
 • collectieve arbeidsverhoudingen (sociaal overleg, collectief ontslag, meervoudig ontslag, (bedrijfs)CAO’s, instelling van een ondernemingsraad en/of comité voor preventie en bescherming op het werk, …)
 • redactie/advies met betrekking tot arbeidsrechtelijke documenten (arbeidsovereenkomsten, zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten, niet-concurrentiebeding, arbeidsreglement, overeenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds akkoord, …)
 • detachering, terbeschikkingstelling
 • schijnzelfstandigheid

Wij begeleiden en adviseren ook m.b.t. allerlei sociaalrechtelijke vragen en/of procedures, zoals o.a.

 • welzijn op het werk (pestgedrag op de werkvloer, veiligheid en hygiëne,…)
 • pensioenen
 • arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • arbeidsongeschiktheid
 • onderwerping sociaal zekerheidsstelsel (RSZ, RSVZ)
 • werkloosheidsreglementering (RVA)

We verlenen ook bijstand en advies aan ondernemingen, werkgevers en zelfstandigen in het kader van de (arbeidsrechtelijke of sociaalrechtelijke) controle door de sociale inspectiediensten en bieden begeleiding bij procedures en onderzoeken inzake de toepassing en de handhaving van het Sociaal Strafwetboek, o.a.:

 • inbreuken inzake de sociale zekerheid
 • niet-aangegeven arbeid (o.m. Dimona, Limosa,…)
 • sociale fraude
 • inbreuken met betrekking tot de arbeidstijd
 • inbreuken aangaande arbeidsvoorwaarden
 • inbreuken betreffende sociale documenten

Heeft u vragen over arbeids- en sociaalzekerheidsrecht?

Neem dan contact op met een van onze advocaten met expertise in het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht:

Annemie Moens

Inez Van Loock