Het Vlaams Woninghuurdecreet – enkele interessante nieuwigheden voor huurder én verhuurder

In de zomer van 2017 werd er heel wat geschreven over de invoering van een Vlaams Huurdecreet, op dat moment voorzien voor 1 september 2018. Ondertussen werd de inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2019 (als het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet tijdig goedkeurt). Maar wat zou deze nieuwe regelgeving toevoegen aan de bestaande mogelijkheden? Een kort overzicht…

De huurwaarborg(lening) – een tegemoetkoming aan verhuurder én huurder

Huidige toestand. Momenteel bestaan er in essentie twee grote mogelijkheden tot het plaatsen van een huurwaarborg, te weten een waarborg ten bedrage van maximaal twee maanden huur op een geïndividualiseerde/geblokkeerde rekening of een waarborg ten bedrage van maximaal drie maanden huur via een bankwaarborg, via tussenkomst van het OCMW of in de vorm van een verzekeringsbon (vb. Korfina).

Vooropgestelde wijziging. De huidige mogelijkheden zouden blijven bestaan, waarbij evenwel nieuw is dat een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening maximaal drie maanden huur zou mogen bedragen, oftewel één maand meer dan nu.

De huurwaarborglening. Onder bepaalde voorwaarden (o.a. inkomensgrenzen, geen eigen woning en geen geregistreerde betalingsachterstand) zal een huurder aanspraak kunnen maken op een huurwaarborglening zoals verstrekt door het Vlaams Woningfonds. Dergelijk krediet wordt maximaal toegekend voor 1.800,00 EUR, nog te verhogen met 12,5% per persoon ten laste (met een maximale verhoging van 50%) én nog te verhogen met 10% indien de woning zich in bepaalde grote steden of gemeenten bevindt. Dit krediet dient binnen 24 maanden terugbetaald te worden, op gemotiveerd verzoek mogelijks te verlengen met zes maanden .

Enkele andere nieuwigheden

Opvragen loonbrief. Momenteel dienen verhuurders en vastgoedmakelaars nog terug te grijpen naar een aanbeveling van de Privacycommissie van 2009 om te rechtvaardigen dat zij een loondocument opvragen van een kandidaat-huurder. Aan deze onzekerheid wordt enigszins tegemoet gekomen in het Vlaams Woninghuurdecreet, waarin wordt voorzien dat een verhuurder aan een kandidaat-huurder “alleen documenten [mag] opvragen die noodzakelijk zijn om na te gaan of de kandidaat-huurder aan zijn huurderverplichtingen zal kunnen voldoen”. Er wordt aangenomen dat hier o.a. het opvragen van loonbrieven mee bedoeld wordt.

Korte duur. Thans is een huurovereenkomst van korte duur (maximaal drie jaar) in principe niet vervroegd opzegbaar, noch door de huurder noch door de verhuurder. In het ontwerpdecreet wordt wél een vervroegde opzeggingsmogelijkheid voorzien voor de huurder, die op ieder ogenblik zal kunnen opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden. In dit geval zal de verhuurder recht hebben op een vergoeding die gelijk is aan anderhalve maand, één maand of een halve maand huur; al naargelang de overeenkomst eindigt in het eerste, tweede of derde jaar.

Opgelet! Bij een huurovereenkomst van negen jaar is eveneens een vergoeding voorzien (en blijft deze ook voorzien) indien de huurder in de eerste drie jaar de overeenkomst beëindigt, doch deze is dubbel zo hoog.

Huurprijsherziening bij energiebesparende werken. Een huurprijsherziening is momenteel (onder strenge voorwaarden) enkel mogelijk bij het verstrijken van elke driejarige periode. Deze mogelijkheid zou behouden blijven, maar er wordt ook een niet onbelangrijke mogelijkheid toegevoegd. Met name zal te allen tijde een huurprijsherziening kunnen worden gevraagd indien aan het goed energiebesparende investeringen werden gedaan.

Overlijden huurder. Momenteel verkeert een verhuurder in een zeer onzekere toestand indien zijn huurder komt te overlijden tijdens de looptijd van de huurovereenkomst, aangezien de huurovereenkomst hierdoor niet ten einde komt. In het Vlaams Woninghuurdecreet zou worden voorzien dat de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden wordt bij overlijden van de “laatste” huurder op het einde van de tweede maand na het overlijden, tenzij de erfgenamen van de huurder binnen die termijn verklaren de overeenkomst te zullen verderzetten. Bij deze automatische beëindiging is aan de verhuurder een vergoeding van één maand huur verschuldigd.

Wanneer het Vlaams Woninghuurdecreet in werking treedt zal dit algemeen gezien voor huurder én verhuurder interessante nieuwigheden met zich meebrengen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een van onze experten inzake vastgoedrecht