Online veilen en voorkooprechten

In onze nieuwsbrief van 5 november 2018 kwam reeds aan bod hoe naast de klassieke openbare verkoop, voortaan ook online veiling mogelijk is via het daarvoor ontwikkelde platform: Biddit.be. Inmiddels wordt het online biedingsplatform vlot gebruikt.

Naar aanleiding van de invoering van het online biedingsplatform, wordt van de begunstigden van een zgn. Vlaams voorkooprecht verwacht dat zij de uitoefening van hun voorkooprecht bekend maken via het e-voorkooploket.

Voorkooprecht?

Het voorkooprecht is het wettelijk of contractueel voorzien recht dat een bepaald persoon toelaat bij voorkeur op elk ander persoon een onroerend goed aan te kopen aan dezelfde voorwaarden als de kandidaat-koper. Bekende begunstigden van een voorkooprecht zijn de pachter, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de verscheidene overheden.

Vlaams voorkooprecht

De voorkooprechten dewelke uit wet of decreet toekomen aan de verscheidene Vlaamse publieke rechtspersonen waren voor de notaris reeds raadpleegbaar op het e-voorkooploket.

Naar aanleiding van de invoering van Biddit werd de werking van voornoemd loket uitgebreid en dienen de begunstigden van het Vlaams voorkooprecht hun intenties tot uitoefening van het recht bekend te maken via hetzelfde e-voorkooploket en dit uiterlijk de eerste werkdag die volgt op de kennisgeving van het aanbod via Biddit. (Decreet van 21 december 2018 tot wijziging van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten, BS 28 januari 2019.)

Contractueel voorkooprecht

Naast de wettelijke voorkooprechten kan ook een contractueel voorkooprecht voorzien worden. Een bekend voorbeeld daarvan is dat in hoofde van de huurder die in de huurovereenkomst zich een voorkooprecht bedingt. (opgelet: Een huurder heeft niet automatisch een voorkooprecht. Dit dient uitdrukkelijk contractueel voorzien te worden.) De contractsvrijheid laat partijen toe zelf te bepalen binnen welke termijn en op welke manier de begunstigde diens contractuele voorkooprecht dient uit te oefenen.

Indien de termijn waarbinnen het voorkooprecht dient te worden uitgeoefend, langer is dan de toewijzingsperiode van tien werkdagen, lijkt een online veiling zeer moeilijk.

Voor het louter volgen van de biedingen op een onroerend goed dat online aangeboden wordt op Biddit, hoeft men zich niet aan te melden. Dit laat de begunstigde van een conventioneel voorkooprecht in zeker mate toe na te gaan of diens voorkooprecht niet wordt miskend.

Pachter

De pachter geniet een wettelijk voorkooprecht. De pachtwet werd echter (nog) niet gewijzigd naar aanleiding van de intrede van Biddit. Ook de specifieke rechten in hoofde van de pachter lijken een online veiling in de weg te staan.

Besluit

De online veiling van onroerend goed via Biddit lijkt op het eerste zicht een succes.

Het conventioneel voorkooprecht en het voorkooprecht dat toekomt aan de pachter lijken voorlopig niet (steeds) te rijmen met de geplogenheden van het online biedingsplatform Biddit. Geval per geval dient dan ook te worden nagegaan of een online veiling wenselijk en mogelijk is.

Vragen over deze materie, informatie of bijstand nodig? Neem dan contact op met een van onze specialisten: