Privacy

Wie zijn wij?

Met ‘wij’ in deze privacyverklaring wordt bedoeld:

B.V. Ardent Advocaten
Prins Boudewijnlaan 177
B-2610 Wilrijk
Belgium
KBO/CBE 0446.103.889

Via onze website kunnen wij persoonsgegevens van natuurlijke personen ontvangen/verwerken. Wij zijn daarbij te beschouwen als ‘gegevensverantwoordelijke’. Deze privacyverklaring heeft tot doel om transparant toe te lichten hoe wij met die persoonsgegevens omgaan.

Wij stellen alles in het werk om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers te eerbiedigen. Wij respecteren daarbij alle toepasselijke regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer/hoe ontvangen wij uw persoonsgegevens? Over welke persoonsgegevens gaat het? Voor welke doeleinden ontvangen wij deze persoonsgegevens?

In onderstaand schema lichten wij toe op welke verschillende manieren wij via/op onze website persoonsgegevens kunnen verzamelen/verwerken, welke persoonsgegevens daarbij worden verzameld en voor welke doeleinden.

Wij zullen de persoonsgegevens enkel verwerken voor het doel waarvoor u ze via onze website aan ons bezorgde. Wij zullen die gegevens niet verder gebruiken voor een ander doel dat daarmee niet verenigbaar is.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

1. Vooraleer u uw gegevens via het contactformulier, de afspraakmodule of de tevredenheidsenquête verzendt, dient u ons de toestemming te geven om uw persoonsgegevens daartoe te verwerken. Ook de persoonsgegevens van onze klanten in de rubriek “Onze klanten aan het woord” worden verwerkt op grond van toestemming.

U kan op elk ogenblik uw gegeven toestemming terug intrekken door een verzoek hiertoe te richten aan privacy@ardent.be, waarna wij uw persoonsgegevens zullen verwijderen. Wij zullen u dan niet meer contacteren, of de gemaakte afspraak annuleren, of uw feedback in “Onze klanten aan het woord” verwijderen.

2. Indien de contacten leiden tot een overeenkomst, zal de verdere verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd zijn op het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om op uw verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen. In dat geval verwijzen wij u graag naar onze privacyverklaring voor klanten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

1. Indien uit het contact dat ontstaan is via het contactformulier of de online afspraakmodule geen contractuele relatie ontstaat, zullen wij uw persoonsgegevens nog gedurende zes maanden bijhouden voor mogelijke verdere opvolging en contactname.

Indien uit het contact dat ontstaan is via het contactformulier of de online afspraakmodule wel een contractuele relatie ontstaat, verwijzen wij voor de bewaartermijn van uw gegevens naar onze privacyverklaring voor klanten.

2. De persoonsgegevens die wij ontvangen via de tevredenheidsenquête zullen wij bewaren gedurende zes maanden.

3. De persoonsgegevens vermeld in de rubriek “Onze klanten aan het woord” zullen wij publiceren zolang wij met de klant in kwestie een overeenkomst hebben en deze dus nog steeds klant is. Na het beëindigen van de overeenkomst zullen wij de persoonsgegevens nog publiceren gedurende vijf jaar, tenzij de toestemming daarvóór reeds wordt ingetrokken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Het gaat daarbij zowel om technische maatregelen (firewall, antivirus, wachtwoordbeleid, tweefactor authenticatie, enz.) als om organisatorische maatregelen (clean desk, policies over het gebruik van laptops, kantoorbeveiliging, veilige datavernietiging, enz.).

Waar worden uw gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op onze eigen interne servers in België.

Kunnen wij uw persoonsgegevens aan anderen doorgeven?

Binnen ons kantoor worden uw persoonsgegevens verwerkt door onze advocaten of onze secretariaatsmedewerkers en dit enkel voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekte (contactname, afspraak, opvolging). Zij zijn allen gebonden door een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht.

Zolang het contact met u niet tot een overeenkomst heeft geleid, geven wij uw persoonsgegevens niet door, noch binnen de Europese Economische Ruimte (EER), noch daarbuiten. Van zodra het contact met u wel tot een overeenkomst heeft geleid, kan doorgifte wel noodzakelijk zijn en verwijzen wij daarvoor naar onze toepasselijke privacyverklaring voor klanten.

Hoe zit het met het gebruik van cookies op onze website?

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij op geautomatiseerde wijze informatie via cookies. Wij zijn daarbij te beschouwen als ‘gegevensverantwoordelijke’.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw computer of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. In zo’n tekstbestand wordt welbepaalde informatie opgeslagen.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Ze worden opgedeeld afhankelijk van:

 • het doel van een cookie:
  – noodzakelijke/essentiële cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website, waardoor u ze niet kan weigeren.
  – analytische/statistische cookies: dit zijn cookies die ons toelaten om het gebruik van onze website te analyseren. Ze houden bv. bij hoeveel unieke bezoekers onze website bezoeken, hoe vaak een bepaalde pagina wordt gelezen, hoe lang een bezoeker op een pagina blijft, enz.
 • de ‘herkomst’ van een cookie:
  – first-party cookies: dit zijn eigen cookies van de eigenaar van de website (onze website gebruikt geen eigen cookies).
  – third-party cookies: dit zijn cookies die door een derde partij worden geplaatst.
 • de bewaartermijn:
  – sessiecookies: dit zijn cookies die geplaatst worden voor de duur van het gebruik van de website; ze houden tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bij, maar worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten.
  – permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend bewaard worden op uw toestel, tot hun duurtijd (zie hieronder) verstrijkt.

U vindt hieronder een schema van de cookies die onze website gebruikt.

U kan uw opgeslagen cookies verwijderen en uw cookievoorkeuren instellen via uw browserinstellingen. Meer informatie vindt u op:

– Internet Explorer:  https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/fr-be/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
– Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Welke rechten heeft u tegenover ons in verband met uw persoonsgegevens?

U heeft een aantal rechten die u ten aanzien van ons kan uitoefenen, met name het recht om:
inzage te vragen tot bepaalde informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens en kosteloos een kopie van die informatie te ontvangen
– onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren of aanvullen
– uw gegevens te laten wissen
– de verwerking van uw gegevens te beperken
– u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens
– uw persoonsgegevens naar een derde partij in een machine-leesbare vorm over te dragen.

Aan sommige rechten zijn voorwaarden verbonden. In dat geval zullen wij enkel op uw verzoek kunnen ingaan, indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn.

U kan die rechten schriftelijk uitoefenen door een mail te sturen naar privacy@ardent.be (bij voorkeur) of door een brief te sturen aan Ardent Advocaten, t.a.v. de privacy-verantwoordelijke, Prins Boudewijnlaan 177, 2610 Wilrijk. Wanneer wij een verzoek ontvangen en redenen hebben om te twijfelen aan de identiteit van de natuurlijke persoon die het verzoek indient, zullen wij om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van de identiteit.

Indien u overige vragen of opmerkingen heeft bij de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, kan u in eerste instantie steeds met ons kantoor contact opnemen en dit per mail (bij voorkeur) via privacy@ardent.be, telefonisch op 03/458.26.33 of via een brief op bovenstaand adres.

Indien U niet tevreden bent met onze reactie, dan kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35
B-1000 Brussel
Belgium
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
contact@apd-gba.be 
Telefoon +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35