Privacy

Wie zijn wij?

Ardent Advocaten B.V., Prins Boudewijnlaan 177, 2610 Wilrijk, KBO 0446.103.889, stelt alles in het werk om de persoonsgegevens en privacy van haar websitebezoekers te eerbiedigen. In bepaalde gevallen zal Ardent Advocaten persoonsgegevens van u als natuurlijke persoon kunnen verwerken. Ardent Advocaten respecteert daarbij alle toepasselijke wetgeving.

Wat doen wij met uw gegevens?

Indien u uw persoonsgegevens via deze website aan ons overmaakt door het invullen van ons contactformulier, door het maken van een online afspraak of door het versturen van een spontane sollicitatie dan zullen wij deze gegevens vanzelfsprekend enkel verwerken voor dit doel en de verdere opvolging ervan.

Zo zullen wij de gegevens van het contactformulier enkel gebruiken om met u contact op te nemen en te houden n.a.v. de door u gestelde vraag, het maken van een afspraak of het verder opvragen van informatie.

De gegevens uit uw online afspraak worden door ons enkel gebruikt voor het maken en opvolgen van een afspraak.

Indien uit het contact dat ontstaan is via het contactformulier of de online afspraak geen contractuele relatie ontstaat dan zullen wij uw persoonsgegevens nog gedurende zes maanden bijhouden voor mogelijke verdere opvolging.

De gegevens die u ons bezorgt via de tevredenheidsenquête worden steeds geanonimiseerd, tenzij u ons toestemming geeft om uw gegevens toch te verwerken.

Cookies? Volgen wij uw bezoek aan onze website op?

Om deze website te bekijken moet u geen persoonsgegevens meedelen: wel kan er gebruik gemaakt worden van cookies die b.v. de door u gekozen taal onthouden.

Ook kunnen wij gebruik maken van Google Analytics waardoor een zeer beperkt aantal gegevens m.b.t. het gebruik van onze website (browser type, besturingssysteem, eerder bezochte pagina’s, IP-adres en tijd van de serveraanvraag) kunnen verwerkt worden en dit om ons in de mogelijkheid te stellen het gebruik en het bezoek van onze website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden m.b.t. website en internetgebruik.

U kan het gebruik van deze cookies weigeren door in uw browser de juiste instellingen te kiezen: daardoor is het wel mogelijk dat u niet meer alle functies van onze website kan gebruiken.

Worden uw gegevens doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte?

De gegevens van Google Analytics worden verwerkt op de Amerikaanse zetel van Google en worden dus door ons doorgegeven: daarbij wordt een adequate bescherming voorzien (EU-US Privacy Shield).

Voor het overige worden uw gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte doorgegeven.

Mogen wij uw gegevens verwerken?

Inderdaad: wij mogen uw gegevens verwerken 1. met het oog op de uitvoering van een overeenkomst of ter voorbereiding hiervan en/of 2. op basis van de toestemming die u ons gaf en/of 3. op basis van een gerechtvaardigd belang dat wij hebben om uw gegevens nog gedurende enige tijd verder te verwerken voor mogelijke opvolging.

Waar worden uw gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden steeds op interne servers van Ardent Advocaten verwerkt, bij Microsoft (Office 365) en bij Google: er wordt steeds voor gezorgd dat daarbij alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen worden om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Welke rechten heeft u tegenover ons in verband met uw persoonsgegevens?

U heeft steeds het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarvoor, om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren, om uw gegevens in bepaalde omstandigheden te wissen, om de verwerking van uw gegevens te beperken, om u te verzetten tegen gebruik voor direct marketingdoeleinden, en om uw persoonsgegevens naar een derde partij in een machine-leesbare vorm over te dragen.

Wat kan u doen indien u vragen of klachten heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Indien u vragen of opmerkingen heeft bij de wijze waarop Ardent Advocaten uw gegevens verwerkt dan kan u in eerste instantie steeds met ons kantoor contact opnemen (privacy@ardent.be) of 03/458.26.33. U kan ons vanzelfsprekend ook steeds per brief contacteren.

Indien U niet tevreden bent met onze reactie, dan kan U een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon +32 2 274 48 00, commission@privacycommission.be, http://www.privacycommission.be.

Identificatieplicht

Sinds 2 februari 2004 vallen advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving. Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan de advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet-naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

Vooreerst zijn onze advocaten ertoe gehouden onze cliënten te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen en te bewaren. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting hebben wij niet alleen met betrekking tot onze cliënten – natuurlijke en rechtspersonen – zelf, maar eveneens t.a.v. hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

Wanneer de advocaten bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moeten zij dit onmiddellijk melden aan hun stafhouder, behalve wanneer hun werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van hun cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet doormeldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

Mocht u in dit verband vragen hebben, dan kan u deze stellen per e-mail: info@ardent.be.

Copyright

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ardent of rechthoudende derden. Gebruik of reproductie van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, zijn verboden zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Ardent.