Registratieplicht voor aanbieders van vennootschapsrechtelijke diensten

Op 2 mei 2018 werd de wet van 29 maart 2018 tot verplichte registratie van de dienstverleners aan vennootschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wet is in werking getreden op 1 september 2018, maar aan de dienstverleners die reeds actief waren vóór de datum van inwerkingtreding werd een uitstel verleend van zes maanden (dus tot 1 maart 2019).

Met deze wet gaat de overheid de strijd aan tegen de zogenaamde “brievenbusvennootschappen”.

Wie wordt beschouwd als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten?

Elke natuurlijke- of rechtspersoon die beroepsmatig een van de volgende diensten aan derden aanbiedt:

 • deelnemen aan de aan- of verkoop van aandelen van een niet-beursgenoteerde vennootschap;
 • een maatschappelijke zetel verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een gelijkaardige juridische constructie;
 • een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie.

Een natuurlijke- of rechtspersoon die beroepsmatig dergelijke diensten aan derden aanbiedt, zal zich voortaan eerst moeten laten registreren bij de Algemene Directie KMO-beleid van de FOD Economie.

Aan welke voorwaarden dient er voldaan te zijn voor de registratie?

Om als dienstverlener aan vennootschappen geregistreerd te kunnen worden, dient de aanvrager aan welbepaalde voorwaarden te voldoen.

Voor een onderneming natuurlijk persoon gelden de volgende voorwaarden:

 • ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • niet ontzet zijn uit politieke en burgerlijke rechten;
 • niet in staat van faillissement verklaard zijn geweest zonder eerherstel te hebben gekregen;
 • in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie geen criminele straf, gevangenisstraf zonder uitstel van ten minste zes maanden of strafrechtelijke geldboete hebben opgelopen voor een inbreuk met betrekking tot onder andere feiten van namaak, vervalsing, gebruik van valse documenten, corruptie, diefstal, verduistering, bedrog, witwassen van geld of financiering van terrorisme.

Voor een onderneming rechtspersoon gelden de volgende voorwaarden:

 • ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
 • een wettelijk bestuursorgaan hebben dat enkel samengesteld is uit personen die voldoen aan de drie laatste voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen;
 • een werkelijke leiding hebben die enkel uitgevoerd wordt door personen die voldoen aan de drie laatste voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen;
 • uiteindelijke begunstigden hebben die voldoen aan de drie laatste voorwaarden die hierboven vermeld zijn voor de natuurlijke personen;
 • zaakvoerders en bestuurders hebben die wettelijk gerechtigd zijn een beroepsactiviteit uit te oefenen in België.

Als er ook domiciliëringsdiensten worden aangeboden, moet de aanvrager ook bewijzen dat hij:

 • de gedomicilieerde personen lokalen ter beschikking stelt met:
  • een of meerdere burelen of lokalen, elk uitgerust met meubilair dat toelaat hun respectievelijke functie te vervullen,
  • een systeem voor een beveiligde archivering van de documenten, op vraag van de klant,
  • een ICT-infrastructuur met toegang tot internet en bureaumateriaal (fotokopieerapparaat, scanner…),
  • een receptie of een onthaal;
 • de lokalen die ter beschikking worden gesteld van de gedomicilieerde persoon rechtmatig mag gebruiken (voorlegging van een bewijs van eigendom of een huurcontract);
 • de huurvoorwaarden opneemt in een typecontract.

Hoe moet de registratie worden aangevraagd en binnen welke termijn?

De aanvraag tot registratie moet ingediend worden bij de Algemene Directie KMO-beleid van de FOD Economie. De registratie dient te gebeuren vooraleer er wordt gestart met de activiteit.

Dienstverleners aan vennootschappen die vóór de datum van inwerkingtreding reeds actief waren, krijgen tijd tot 1 maart 2019 om hun registratie aan te vragen.

Sancties?

Als u de verplichting tot registratie niet naleeft, riskeert u een boete van 250 tot 100.000 euro. Als u geregistreerd bent maar niet meer aan de voorwaarden voldoet, riskeert u een gelijkaardige boete.