Single permit: wat wijzigt er nu allemaal?

De regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zijn fundamenteel gewijzigd.

Vanaf 01/01/2019 werd de procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling langer dan 90 dagen aangepast. Hiervoor dient een gecombineerde vergunning (de zogenaamde “single permit”) aangevraagd te worden. Dit is een elektronische verblijfskaart die zowel een toelating tot arbeid als een toelating tot verblijf bevat.

Indien het verblijf en de tewerkstelling een beoogde geldigheid hebben van meer dan 90 dagen, dan is de procedure tot gecombineerde vergunning van toepassing.

Een aanvraag om in het land te verblijven met het oog op werk voor een periode van meer dan 90 dagen wordt ingediend bij de dienst Economische Migratie.

De aanvraag bevat zowel de documenten aangaande de tewerkstelling, als de documenten inzake het verblijf.

De gecombineerde vergunning wordt afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken en bevat zowel de toelating tot arbeid als de toelating tot verblijf.

Er worden bijgevolg voor deze aanvragen geen papieren arbeidskaarten meer uitgereikt.

Het verblijfsdocument (‘single permit’) bevat een vermelding inzake de toelating tot arbeid.

De dienst Economische Migratie beslist binnen tien dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag, of de aanvraag volledig is, en brengt de aanvrager op de hoogte van die beslissing.

 Van zodra het dossier ontvankelijk is verklaard, wordt het overgemaakt aan de Dienst Vreemdelingenzaken die een beslissing zal nemen inzake het verblijf. Vanaf deze ontvankelijkheidsmelding begint de termijn van 120 dagen waarbinnen een beslissing dient genomen te worden, te lopen.

Van zodra er een positieve beslissing is genomen inzake het luik tewerkstelling, zal de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht worden door de dienst Economische Migratie. Betrokken werknemer mag echter pas beginnen werken van zodra er ook een positieve beslissing is inzake het verblijfsrecht.