Striktere betalingstermijnen voor B2B facturen

Conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zgn. ‘Wet Betalingsachterstand’) bedraagt de betalingstermijn bij handelstransacties tussen ondernemingen (B2B) in principe 30 dagen. Conventioneel kan deze betalingstermijn worden verlengd tot 60 dagen.

De Wet Betalingsachterstand bepaalt tevens dat er kan overeengekomen worden dat de termijn pas ingaat vanaf het moment dat de klant de conformiteit van de goederen of diensten geverifieerd heeft, met een maximale controle- en verificatietermijn van maximaal 30 kalenderdagen.

Die extra controle- en verificatietermijn wordt in de praktijk vaak gebruikt om de maximale betalingstermijn te rekken van 60 dagen naar 90 dagen, wat voor veel ondernemingen te lang blijkt.

Om ondernemingen te beschermen tegen te lange betalingstermijnen heeft de wetgever ingegrepen. Vanaf 1 februari 2022 wijzigt de Wet Betalingsachterstand en wordt het achterpoortje om de wettelijke betalingstermijn kunstmatig te rekken door de wetgever op twee manieren gesloten:

  • ten eerste moet de controle- en verificatietermijn integraal deel uitmaken van de betalingstermijn. Ondernemingen kunnen dus niet langer overeenkomen dat de betalingstermijn pas ingaat na controle van de conformiteit van de goederen of diensten door de klant;
  • ten tweede kan de ontvangstdatum van de factuur – en dus de startdatum van de betalingstermijn – niet langer contractueel worden vastgelegd. De klant is bovendien verplicht om uiterlijk bij ontvangst van de goederen of diensten alle noodzakelijke facturatiegegevens aan de leverancier te bezorgen.

Vanaf 1 februari 2022 kunnen partijen conventioneel de wettelijke betalingstermijn enkel verlengen tot maximaal 60 dagen. Uitzonderingen op deze maximumtermijn zijn enkel mogelijk voor specifieke sectoren via Koninklijk Besluit.

Een contractueel beding dat voorziet in een langere betalingstermijn wordt voor niet geschreven gehouden, waardoor de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen van toepassing is.

Vanaf 1 februari 2022 wordt bij laattijdige betaling het openstaande bedrag bovendien automatisch verhoogd met verwijlintresten en een forfaitaire vergoeding van 40 EUR. Voorheen voorzag de Wet Betalingsachterstand enkel in een recht voor de schuldeiser om verwijlintresten aan te rekenen.