UPDATE financiële (steun)maatregelen van de overheid m.b.t. Covid-19-crisis

De verschillende overheden nemen dagelijks nieuwe maatregelen om de financiële gevolgen van de Covid-19-crisis te verzachten.

We lieten al weten dat iedereen voor diverse (achterstallen in) belastingen (o.a. BTW, bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelastingen, rechtspersonenbelastingen en personenbelastingen) een afbetalingsplan kan vragen. (zie vorig artikel op onze website)

 • Uitstel van betaling van de BTW

Inmiddels wordt voor de lopende periodes automatisch uitstel van betaling van de BTW verleend gedurende een periode van twee maanden, zonder boetes en/of interesten.

Dit impliceert dat de betalingen

  • over de maand februari 2020 uiterlijk op 20/05/2020 moeten gebeuren
  • over de maand maart 2020 uiterlijk op 20/06/2020 moeten gebeuren
  • inzake kwartaalaangiftes uiterlijk op 20/06/2020 (1e kwartaal) moeten gebeuren.
 • Uitstel van betaling van de bedrijfsvoorheffing

Ook voor de bedrijfsvoorheffing wordt een uitstel van twee maanden verleend, zonder boetes en/of interesten.
De volgende termijnen moeten dan nageleefd worden:

  • Maandaangiften van februari 2020 moeten uiterlijk betaald te worden op 13/05/2020
  • Maandaangiften van maart 2020 moeten uiterlijk betaald te worden op 15/06/2020
  • Voor kwartaalaangiftes moet de betaling over het eerste kwartaal uiterlijk op 15/06/2020 te gebeuren.
 • Uitstel van betaling van de personen- en vennootschapsbelastingen

Voor inkohieringen vanaf 12/03/2020 zal, bovenop de normale betalingstermijn, een uitstel van twee maanden worden verleend.

 • Uitstel van betaling van de verkeersbelastingen

Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen, bovenop de normale betalingstermijn, gedurende een termijn van vier maanden uitstel van betaling van de verkeersbelastingen.

 • Uitstel voor het indienen van aangiftes in de Vennootschapsbelasting, Rechtspersonenbelasting en Belasting voor Niet-Inwoners Vennootschappen

De aangiftes voor de Vennootschapsbelasting, de Rechtspersonenbelasting en de Belasting voor Niet-Inwoners Vennootschappen, die normaal gezien moesten gebeuren tussen 16/03/2020 tot en met 30/04/2020, moeten nu ten laatste op 30/04/2020 ingediend worden.

 • Uitstel voor het indienen van de BTW-aangiften en de Intracommunautaire opgaven

Een gelijkaardig uitstel wordt verleend voor het indienen van de BTW-aangiften en de Intracommunautaire opgaven.

Zo zullen maandaangevers voor zowel de BTW, als de Intracommunautaire opgaven voor de maand februari 2020 tot en met 06/04/2020 de tijd krijgen om aangifte in te dienen.

De aangiftes/opgaven over de maand maart 2020 zullen uiterlijk 07/05/2020 moeten worden ingediend, zelfde datum welke geldt voor de kwartaalaangiften en -opgaven.

Voor starters of de houders van vergunningen die maandelijks een teruggave van BTW genieten geldt er, inzake de BTW-aangifte, echter een andere regeling: aan hen wordt uitstel verleend tot de 24e van de maand, volgend op de aangifteperiode.

 • Uitstel voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting

De termijn voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting wordt verlengd tot 30/04/2020.

Indien de belastingplichtige zijn/haar activiteiten echter heeft stopgezet, zal deze termijn worden verlengd tot de vierde maand na het stopzetten van de aan BTW onderworpen activiteiten.

 • Maatregelen voor werknemers naar aanleiding van de tijdelijke werkloosheid

Vandaag zouden reeds meer dan 400.000 mensen de tijdelijke werkloosheid hebben aangevraagd (wegens overmacht dan wel economische redenen – zie tevens artikel op onze website).

Voor al deze personen dienen individuele afrekeningen te worden opgemaakt, hetgeen vanzelfsprekend enige tijd zal duren. Om hieraan tegemoet te komen werd reeds medegedeeld dat maandelijkse voorschotten ten bedrage van € 1.450,00 zullen worden uitgekeerd aan de aanvragers. Na individuele berekening zal dan een bijstorting gebeuren.

Voorts liet minister Zuhal Demir weten dat de Vlaamse Regering gedurende één maand de water-, gas- en energiefactuur zal overnemen van wie door tijdelijke werkloosheid minder inkomen genieten. De Vlaamse regering voorziet in een bedrag van 20 miljoen euro per 100.000 tijdelijk werklozen. Het volstaat daarenboven dat slechts één gezinslid tijdelijk werkloos is.

De door de overheid genomen maatregelen worden door ons kantoor op de voet gevolgd: dat geldt ook voor de maatregelen van de steden alwaar de meeste van onze klanten hun maatschappelijke zetel gevestigd hebben.

Ondernemingen kunnen voor meer informatie reeds terecht op: