Vijf vóór of vijf na twaalf?

Werknemers die onder de bepalingen van de arbeidsduur vallen, moeten het werkrooster naleven dat bepaald is in hun arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement.

Indien je als werkgever geconfronteerd wordt met een werknemer die meermaals ongerechtvaardigd – al is het maar enkele minuten – te laat het werk aanvat, hoef je niet lijdzaam toe te zien en beschik je als werkgever over verschillende actiemiddelen.

Een zorgvuldige werkgever zal de werknemer in eerste instantie één of meerdere verwittigingen sturen met als doel de werknemer tot de orde te roepen en hem de kans te geven zich aan te passen.

Wat evenwel als dit geen resultaat oplevert?

Kan te laat komen een geldige reden tot ontslag zijn?

Ja, dit is een geldige reden tot ontslag omdat de werknemer zijn verplichtingen niet nakomt.

Onder bepaalde omstandigheden kan herhaaldelijk te laat komen ook een dringende reden uitmaken. Het is de herhaling van de inbreuk die er het karakter van dringende reden aan verleent.

Zo heeft het Arbeidshof te Brussel in een recent arrest van 10 december 2019 (Arbh. Brussel, 10 december 2019, AR. 2018/AB/799) geoordeeld dat het aanhoudend te laat komen – ondanks meerdere verwittigingen – een ernstige tekortkoming uitmaakt die een ordentelijke klantenservice onmogelijk maakt en een ontslag om dringende reden verantwoordt.

Het arbeidshof is ons hiermee volledig gevolgd in onze argumentatie en wij kunnen deze overwegingen van het Hof alleen maar onderschrijven en toejuichen.

Laat het voor iedere werknemer een goed voornemen zijn in 2020 steeds tijdig de werkdag aan te vatten.

Of er sprake is van een dringende reden moet steeds worden beoordeeld op basis van de omstandigheden van het specifieke geval. Er moet o.m. rekening worden gehouden met het aantal keer te laat komen, het belang ervan, de functie van de werknemer of de schade die aan de onderneming berokkend is.

Wordt u als werkgever geconfronteerd met bovenvermelde problematiek en wenst u hierin correct en doortastend te handelen, laat u dan bijstaan door één van onze specialisten in het arbeidsrecht.