Neem als ondernemer zekerheden zoals een bank.

Pand op goederen die in het bezit blijven van de pandgever

Vooraf. Een pand geeft de houder ervan het recht om bij voorrang betaald te worden uit de opbrengst van de verpande goederen. Het pand is een zekerheid die de betaling van een schuldvordering waarborgt. Door een pand te vestigen op goederen kan u verzekeren dat uw schuldvordering betaald wordt, dan wel minstens de kans op betaling vergroten.

Waarom het pand vroeger zelden gebruikt werd. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe Pandwet konden lichamelijk roerende zaken zoals bijv. een voorraad goederen, een wagenpark, machines alleen in pand gegeven geworden indien de verpande goederen buiten het bezit gesteld werden van de pandgever. Verpanden veronderstelde het afgeven van de verpande zaken (vereiste van “buitenbezitstelling”). De afgifte van de zaken zorgde ervoor dat anderen zagen en wisten dat die zaken niet meer behoorden tot het vermogen van de pandgever. Het vereiste van buitenbezitstelling maakte het pand op lichamelijk roerende zaken echter weinig praktisch. Schuldenaars diende de te verpanden zaken vaak te gebruiken, waardoor de verpanding ervan praktisch niet wenselijk of mogelijk was.

Nieuw registerpand. Sinds 1 januari 2018 is de afgifte van de verpande roerend lichamelijk zaken niet meer noodzakelijk. Deze zaken kunnen nu ook verpand worden door het sluiten van een pandovereenkomst en het registreren van de belangrijkste gegevens van die pandovereenkomst in een Pandregister. De registratie in het nieuwe online en openbaar consulteer Pandregister (https://pangafin.belgium.be) zorgt ervoor dat anderen weten dat bepaalde zaken van hun schuldenaars reeds verpand zijn en dat de opbrengst ervan bij voorrang toekomt aan een andere schuldeiser. Het pand op lichamelijk roerende zaken kan nu gevestigd worden als een registerpand en zonder afgifte.

Waarom interessant? De mogelijk een pand op lichamelijk roerende zaken te vestigen via een registerpand, schept nieuwe mogelijkheden voor de praktijk. Het is nu mogelijk een pand te vestigen op lichamelijk roerende zaken, terwijl de pandgever in het bezit blijft van deze goederen en ze dus kan blijven gebruiken. Dat is goed voor schuldenaar én schuldeisers.Als schuldenaar kan u nu meer waarborgen geven en dus mogelijks ook meer krediet krijgen. Als schuldeiser kan u nu meer waarborgen bekomen zonder dat uw schuldenaar daarvan veel hinder ondervindt.

Pand op de handelzaak niet alleen meer ten voordele van banken

Wat? Financiële instelling (zoals banken) hadden reeds lang een oplossing bekomen voor het probleem van het beginsel van buitenbezitstelling. Speciaal voor hen had de wetgever voorzien in de inpandgeving van de handelszaak middels een registerpand. Een handelszaak kan omschreven worden als het geheel van de middelen en goederen dat een onderneming uitmaakt, waaronder het cliënteel, de handelsnaam (m.i.v. de website, het merk, etc.), de materiële activa, de voorraad, enz. Een handelszaak en haar bestanddelen konden reeds sedert lang in pand gegeven worden zonder buitenbezitstelling, maar door inschrijving van het pand in een bijzonder register. De wetgever had wel voorzien dat een dergelijk pand op de handelszaak slechts gevestigd kon worden ten voordele van een bank en dus niet ten voordele van andere ondernemers of particulieren. Dit is een van de redenen waarom bij faillissement banken bijna steeds al eerste uitbetaald werden en er voor andere ondernemers vaak niets meer overbleef.

Nieuwe mogelijkheden. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe Pandwet op 1 januari 2018 is het ook mogelijk voor u als ondernemer of particulier om tot zekerheid van uw schuldvordering op een ondernemer een pand op de handelszaak van die ondernemer te vestigen. Vooral voor ondernemers geeft dit een mogelijkheid om schuldvorderingen op bepaalde (grote) leveranciers te verzekeren. Een ondernemer kan zijn debiteurenrisico verminderen door het afsluiten van een kredietverzekering en het snel opvolgen van debiteuren, maar in sommige gevallen schieten deze middelen tekort. Sommige debiteuren kunnen niet verzekerd worden, er gelden kredietlimieten of de premies zijn niet in verhouding. In dergelijke gevallen kan het vestigen van een pand op de handelszaak van een debiteur voor een bepaald bedrag, desnoods zelfs in 2de rang (na het pand van een bank) een passende oplossing bieden om uw debiteurenrisico onder controle te houden.

En wat kost dat? Voor een inschrijven van een pand in het nieuwe Pandregister is een retributie verschuldigd afhankelijk van het gewaarborgde bedrag, zijnde het bedrag van uw schuldvordering dat u gewaarborgd wil zien. De aard van de verpande zaken (bepaalde lichamelijk roerende zaken of een handelszaak), de waarde van deze verpande zaken of de omvang van uw schuldvordering is niet relevant. Het bedrag van deze retributie is als volgt (geldig tot 01/01/2021).

Gewaarborgd bedrag Retributie
Gelijk of minder dan 10.000,00 EUR 20,- EUR
Tussen 10.000,01 EUR en 25.000,00 EUR 50,- EUR
Tussen 25.000,01 EUR en 200.000,00 EUR 100,-EUR
Tussen 200.000,01 EUR en 500.000,00 EUR 200,-EUR
Meer dan 500.000,00 EUR 500,-EUR

 

De nieuwe Pandwet creëert nieuwe mogelijkheden. Slimme leveranciers kunnen er nu voor zorgen dat zij bij faillissement van hun klanten voor de financiële instellingen betaald worden.

Heeft u nog vragen ? Neem dan contact op met een van onze experten bank- en financieel recht