Wat zijn de gevolgen van het Coronavirus voor uw reis?

De nieuwste stam van het Coronavirus – 2019-nCoV – is vermoedelijk voor het eerst opgedoken in China en heeft zich inmiddels in verschillende andere landen ter wereld verspreid. Wat kunnen de gevolgen van de verspreiding van het Coronavirus zijn voor uw reis en waar dient u rekening mee te houden?

Reisvoorschriften

In beginsel zijn landen vrij te bepalen onder welke voorwaarden zij personen toelating tot hun grondgebied verlenen. Op de internationale verdragen die hieromtrent reeds tussen bepaalde landen onderling werden gesloten, wordt thans niet ingegaan. Ook het vrij verkeer van personen binnen de EU en de Schengen-zone laten wij hier buiten beschouwing.

Om de verspreiding van het Coronavirus te vermijden, hebben verscheidene landen – waaronder bv. de Verenigde Staten – reeds maatregelen genomen, waarbij zij de toegang tot hun grondgebied ontzeggen aan bepaalde reizigers die binnen een bepaalde periode in China hebben verbleven.

De FOD Buitenlandse Zaken in België volgt één en ander op. Het is dan ook raadzaam voor vertrek minstens het reisadvies en de beschikbare informatie omtrent de geldende reisvoorschriften op de website van de FOD Buitenlandse Zaken te controleren.  Ook de World Health Organization verspreidt reisadvies naar aanleiding van de uitbraak van het Coronavirus.  Ingeval van onzekerheid lijkt het aangewezen u te informeren bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Reisorganisatie

De reisvoorschriften van het land van bestemming zijn van toepassing op (de persoon van) de reiziger, die hieraan dient te voldoen.

Indien u echter nog geen reis hebt geboekt, maar plannen heeft om een zogenaamde pakketreis te boeken, dan dient uw reisorganisator u voorafgaand in te lichten omtrent de algemene vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen én over de geldende formaliteiten op gezondheidsgebied.

De toepasselijke regelgeving schrijft niet uitdrukkelijk voor dat de reisorganisator na het afsluiten van een pakketreisovereenkomst verplicht is om u in te lichten omtrent wijzigingen van deze voorschriften. Wij herhalen dan ook bovenvermelde aanbeveling om zelf het meest recente reisadvies op te volgen.

Indien u gedurende uw reis in moeilijkheden zou verkeren, is uw reisorganisator wel verplicht u zonder onnodige vertraging passende bijstand te verlenen in de vorm van nuttige informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand, dan wel door u te helpen bij gebruik van communicatie op afstand of het vinden van ander reisarrangement, bv. een vroegere terugvlucht.

In nood

Indien u zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen vooralsnog in een extreme noodsituatie zou bevinden in het buitenland en u zelf geen passende hulp kan vinden, kan beroep worden gedaan op Belgische of Europese consulaire bijstand.

Indien een groot aantal Belgen betrokken is, zou zelfs beslist kunnen worden om een crisiscentrum te openen of tot repatriëring over te gaan. Eén en ander geschiedde bv. voor de Belgen die zich in de Chinese regio Wuhan bevonden. Er bestaat weliswaar geen afdwingbaar recht op georganiseerde terugkeer.

Annulatieverzekering

In de meeste polissen annulatieverzekering is – onder bepaalde voorwaarden – voorzien in de vergoeding van reeds gemaakte kosten en schade ingevolge de onverwachte annulering van uw reis, bv. ingevolge een gewijzigd reisadvies vanwege de FOD Buitenlandse Zaken.

Indien u geconfronteerd wordt met een gewijzigd reisadvies na het boeken van de reis of afsluiten van de annulatieverzekering, lijkt u dan ook aanspraak te kunnen maken op vergoeding vanwege uw verzekeraar.

Bij het afsluiten van een annulatieverzekering naar aanleiding van een toekomstige reis, raden wij ten sterkste aan te verifiëren of een wijziging van het reisadvies of de aanwezigheid van een besmettelijke ziekte uitdrukkelijk onder de dekking van de polis vallen.