Werd het aandelenregister van uw vennootschap al aangepast ?

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) zorgde in 2019 voor tal van vernieuwingen op het gebied van het vennootschapsrecht, ook wat betreft een aantal verplichte vermeldingen in het aandelenregister.

Het aandelenregister is de (interne) lijst waarop aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen van de NV en de BV worden ingeschreven. Het vormt een (weerlegbaar) vermoeden dat de opgenomen personen aandeelhouders zijn van de vennootschap.

Sedert 2019 moeten enkele bijkomende vermeldingen in het aandelenregister worden opgenomen. Waar vroeger de informatie in grote lijnen beperkt was tot de gegevens van de aandeelhouders, de stortingen en de aandelenoverdrachten, vereist de wet nu ook vermelding van :
a) het totale aantal aandelen van de vennootschap, evenals de aanduiding hoeveel stemrecht en hoeveel winstrecht aan een aandeel verbonden is. Dit is het gevolg van het feit dat de statuten voortaan het aantal stem- en winstrechten verbonden aan de aandelen vrij kunnen bepalen (zie hierover reeds onze vorige nieuwsbrief).
b) statutaire overdrachtsbeperkingen en, wanneer één van de partijen dit verzoekt, overdrachtsbeperkingen die tussen aandeelhouders werden overeengekomen.

Bestaande vennootschappen moesten hun aandelenregister uiterlijk op 1 januari 2020 aanvullen met deze bijkomende informatie.

Hoewel de wet nog steeds niet in een specifieke sanctie voorziet indien er geen (volledig) aandelenregister werd opgesteld, is het aangewezen om hiermee niet te lang te wachten.

Enerzijds zou er discussie kunnen ontstaan over statutaire overdraagbaarheidsbeperkingen wanneer deze niet in het aandelenregister zijn opgenomen.

Anderzijds loopt het bestuursorgaan het risico aangesproken te worden voor schade geleden door de aandeelhouders of derden door de niet-naleving van het WVV.

Het loont dan ook zeker de moeite om het aandelenregister van uw vennootschap even te bekijken en aan te vullen!