Financiële (steun)maatregelen van de overheid m.b.t. Covid-19-crisis.

Het Covid-19-virus heeft een ernstige impact op onze economie. Of je nu een onderneming bent of consument : iedereen ondervindt rechtstreeks of onrechtstreeks financiële gevolgen van deze crisis.

In een poging om hieraan tegemoet te komen, hebben onze overheden beslist om een aantal steunmaatregelen uit te vaardigen. Hieronder overlopen we die kort.

 • Crisiswaarborg

Er wordt een bedrag van 100 miljoen euro voorzien voor crisiswaarborgen. Dit bedrag laat ondernemingen en zelfstandigen toe om ook voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet te kunnen laten waarborgen door Participatiemaatschappij Vlaanderen (tbv. maximaal 75 %). Via de bestaande waarborgregeling kan de financiering van een dergelijke openstaande schuld slechts tot maximaal drie maanden worden gewaarborgd.

 • Hinderpremie

Ondernemingen die door het coronavirus verplicht werden om hun activiteiten volledig stop te zetten (o.a. horeca), zullen een éénmalige (belastingvrije) premie ten bedrage van € 4.000,00 kunnen bekomen. Voor ondernemingen die genoodzaakt werden om enkel in het weekend hun exploitatie te stoppen, wordt een éénmalige (belastingvrije) premie van € 2.000,00 voorzien.Per dag dat deze ondernemingen na 3 april 2020 inactief dienen te blijven, kunnen zij aanspraak maken op een bijkomende vergoeding van € 160,00 per dag. Op 23 maart zal meer informatie worden verschaft mbt.  de aanvraagprocedure voor deze premies.

 • Crisis – overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die (door de crisis) hun activiteiten dienen stop te zetten, kunnen gedurende een termijn van 12 maanden een financiële uitkering genieten. Aanvankelijk werd deze steunmaatregel enkel voorzien voor zelfstandigen die hun activiteiten gedurende minstens één maand dienden te onderbreken of stop te zetten. Inmiddels zou deze steunmaatregel ook worden toegekend aan zelfstandigen die hun activiteiten gedurende een periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen (gedeeltelijk) hebben moeten stopzetten. Er zal hierbij, afhankelijk van de gezinslast, een maandbedrag van € 1.291,69, dan wel € 1.614,10 worden toegekend.

 • Inzake de sociale bijdragen voor zelfstandige

Hiervoor worden volgende 3 mogelijkheden voorzien

  • Uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen: Elke zelfstandige kan gedurende één jaar uitstel van betaling aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartelen van 2020. Wie uitstel wil genieten voor zowel het eerste als het tweede kwartaal, moet deze aanvraag indienen voor 31 maart 2020.Wie enkel een uitstel voor het tweede kwartaal wil aanvragen, heeft tijd tot 15 juni 2020.
  • Vermindering van de sociale bijdragen voor zelfstandigen: Wanneer uw actuele inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van uw sociale bijdragen zouden dalen, dan kan u eveneens via uw sociaal verzekeringsfonds om een vermindering van uw sociale bijdragen verzoeken.
  • Vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen: Tot slot kan u, indien u door het coronavirus niet in de mogelijkheid bent uw sociale bijdragen te betalen, om een vrijstelling verzoeken.
 • Uitstel van betaling van de Onroerende Voorheffing

De aanslagbiljetten inzake de onroerende voorheffing zullen later, vermoedelijk pas in september 2020, worden uitgestuurd.

 • Steunmaatregelen voor toerisme

Er zal een budget van 5 miljoen euro worden vrijgemaakt voor jeugd- en sociaaltoerisme. Ook zal Toerisme Vlaanderen in 2020 geen pacht innen van de jeugdherbergen.

 • Afbetalingsplannen inzake sociale werkgeversbijdragen

Ondernemingen die moeilijkheden zouden ondervinden om hun sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 bij de RSZ een afbetalingsplan vragen. De forfaitaire vergoedingen, boetes en / of interesten voor laattijdige betalingen kunnen daarenboven geheel of gedeeltelijk worden kwijtgescholden.

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Bedrijven die hun productie zien stilvallen of hun activiteiten verplicht dienen te stoppen, en aldus hun werknemers tijdelijk niet meer te werk kunnen stellen, kunnen beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.Tot 30 juni 2020 zullen deze werknemers kunnen genieten van een verhoogde RVA-uitkering, gelijk aan 70% van hun begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering zal echter wel 26,75% bedrijfsvoorheffing worden ingehouden.

 • Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Een onderneming die door het coronavirus minder omzet draait of het normale arbeidsritme niet kan waarborgen, zal eveneens een tijdelijke werkloosheid ingevolge economische redenen kunnen inroepen. Ook hier zal de betrokken werknemer tot 30 juni 2020 een zelfde verhoogde RVA-uitkering, zoals vermeld in het vorige punt, kunnen ontvangen.

 • Diverse fiscale maatregelen

Ondernemingen (natuurlijke- of rechtspersonen) die door de actuele crisis betalingsmoeilijkheden zouden ondervinden, kunnen voor de diverse belastingen (bedrijfsvoorheffing, BTW, vennootschapsbelasting/ rechtspersonenbelasting en personenbelasting) om een afbetalingsplan verzoeken. Deze aanvragen kunnen worden ingediend zodra de onderneming de betrokken aanslag heeft ontvangen maar uiterlijk voor 30 juni 2020. Zodra een afbetalingsplan wordt toegekend, zullen ook de boetes kunnen worden kwijtgescholden en / of nalatigheidsinteresten kunnen worden vrijgesteld.

 • Overheidsopdrachten

Aannemers die hun overheidsopdrachten niet (tijdig) kunnen uitvoeren, zullen niet worden beboet of gesanctioneerd.

 • KMO – groepssubsidie

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen, voor het inwinnen van advies dat nodig is voor een nieuwe groeistrategie, een subsidie van maximaal € 50.000,00 per jaar ontvangen. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan bedrijven die door coronavirus, kennis wensen te vergaren inzake nieuwe markten / bevoorradingsketens / … Een dergelijke aanvraag moet vooraf, dus voor de start van het adviestraject, via de website van VLAIO worden ingediend.

 • Flexibiliteit inzake de nakoming van de voorwaarden voor subsidies:

Indien u / uw onderneming moeilijkheden zou ondervinden om de voorwaarden of termijnen, die gekoppeld zijn aan de door u ontvangen subsidies, na te leven, dan kan u in samenspraak met VLAIO ook mogelijk eventuele verlengingen / versoepelingen bekomen.

————

Afhankelijk van maatregel tot maatregel moet al dan niet een oorzakelijk verband bestaan met de huidige Covid-19-crisis.

Naast de hoger vermelde maatregelen (die deels federaal, deels op Vlaams niveau werden voorzien), voorzien ook lokaal een aantal steden en gemeenten bijkomende steunmaatregelen. Zo schort de Stad Lier bijvoorbeeld tijdelijk de gemeentelijke belasting op voor vrije beroepen, middenstanders en bedrijven. Het is dan ook steeds nuttig om u hierover ook bij uw lokale overheid te bevragen.